Homepage Legal CZ Informace o používání cookies

Legal CZ

Informace o používání cookies

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Typy používaných cookies

Nastavení

Tyto cookies v sobě nesou informaci o aktuálním nastavení webu. Pokud webová stránka podporuje personalizaci, např. zvětšení textu, změnu barev a další, budou tyto informace uložené v těchto cookies.

Zabezpečení

Pokud webová stránka podporuje přihlašování uživatelů, soubory cookie zabezpečení používáme k ověřování uživatelů, k prevenci podvodného využití přihlašovacích pověření a k ochraně uživatelských dat před přístupem neautorizovaných stran.

Procesy

Soubory cookie procesů umožňují webům poskytovat služby, které návštěvníci očekávají, například navigaci na webových stránkách nebo přístup k zabezpečeným oblastem webu. Bez těchto souborů cookie web nebude fungovat správně.

Stav relace

Jedná se o shromažďování údajů o chování návštěvníků. Může se jednat například o informace o tom, jaké stránky uživatelé navštěvují nejčastěji nebo zda se jim na některých stránkách nezobrazují chyby. Tyto cookies nám pomáhají zlepšovat služby a uživatelské prostředí na webu.

Analytické cookies

Google Analytics je analytický nástroj společnosti Google, který pomáhá majitelům webových stránek a aplikací porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky a aplikace využívají. Může používat sadu souborů cookie ke shromažďování informací a vytváření přehledů o používání webových stránek bez toho, aby se společnost Google dozvěděla jakékoli osobní identifikační údaje jednotlivých návštěvníků. Hlavním souborem cookie používaným službou Google Analytics je soubor __ga.

Kromě vytváření přehledů statistik využití webových stránek lze službu Google Analytics společně s reklamními souborů cookie použít k zobrazení relevantnějších reklam ve službách Google (např. Vyhledávání Google) a na webu.

Rozšíření, sociální pluginy, systémy třetích stran

Webová prezentace může využívat rozšíření, tzv. sociální pluginy (např. Facebook tlačíko "Líbí se mi", seznam tweetů Twitter, apod.) a nebo systémy třetích stran, jako např. výše popsaný Google Analytics. Za konkrétní podobu, množství a účel souborů cookies uložených do vašeho prohlížeče od poskytovatelů třetích stran zodpovídá výhradně poskytoval této služby / těchto služeb.

Další informace, odkazy

Jak Google využívá data

 

 

Information about using cookies

 

A cookie is a short text file that sends a web page to a browser. It allows the site to record your visit information, such as preferred language and other settings. The next visit to the site can be easier and more productive. Cookies are important. Without them, browsing the site would be much more complicated.

 

Cookies are used for a variety of purposes. For example, we use them to store your secure search settings, select relevant ads, track the number of visitors on the page, facilitate the registration of new services, and protect your data.

 

TYPES OF COOKES USED

 

SETTINGS

These cookies contain information about the current site settings. If a website supports personalization, such as text magnification, color change, and more, this information will be stored in these cookies.

 

SECURITY

If a website supports user logging, we use security cookies to authenticate users, prevent fraudulent use of login credentials, and protect user data from accessing unauthorized parties.

 

PROCESSES

Process cookies allow sites to provide services that visitors expect, such as navigating web pages or accessing secure site areas. Without these cookies, the site can not work properly.

 

STATUS OF RELATIONS

This is about collecting visitor behavior. For example, it may be information about which pages people visit most often, or whether errors are displayed on some sites. These cookies help us improve our services and user experience on the web.

 

ANALYTICAL COOKIES

Google Analytics is a Google Analytics analytics tool that helps website owners and apps understand how visitors are using their site and applications. He may use a set of cookies to collect information and report on the use of the Website without Google knowing any personal identification data of the individual visitors. The main cookie file used by Google Analytics is the __ga file.

 

In addition to generating web site usage statistics, Google Analytics, along with ad cookies, can be used to show more relevant ads on Google products (such as Google Search) and the web.

 

EXPANSION, SOCIAL PLUGINS, THIRD PARTY SYSTEMS

The website can use extensions such as social plugins (such as the Facebook button "Like me", Twitter tweet list, etc.) or third-party systems such as the above described Google Analytics. The specific form, amount and purpose of cookies stored in your browser from third-party providers is solely responsible for providing this service / services.

 

ADDITIONAL INFORMATION, LINKS

How Google uses data

 


HHLA Group Member
top print

RSS channel  |  XML Sitemap  |  Sitemap  |  Content Management System WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

© 2013 METRANS