Homepage LEGAL SK DISCLAIMER METRANS /Danubia/, a.s.

LEGAL SK

DISCLAIMER METRANS /Danubia/, a.s.

 

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvného vzťahu pri uzatvorení zmluvy so spoločnosťou METRANS /Danubia/, a.s. vo veciach obstarania a zabezpečenia prepravy kontajnerov, ako aj obstarania alebo vykonania úkonov súvisiacich s prepravou, sú Všeobecné podmienky METRANS /Danubia/, a.s. pre prepravu kontajnerov [k dispozícii na vyžiadanie prostredníctvom žiadosti zaslanej e-mailom na E-mail],
ako aj Všeobecné zasielateľské podmienky Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej Republiky dostupné v slovenskom jazyku online:
https://zlz.sk/informacie-o-zvaze/vseobecne-zasielatelske-podmienky
v anglickom jazyku online:
https://zlz.sk/en/informacie-o-zvaze/vseobecne-zasielatelske-podmienky,
obidva dokumenty v účinnom znení ku dňu doručenia objednávky prepravy.

 

 

An integral part of the concluded contract with METRANS /Danubia/, a.s. in matter of arranging for the carriage, or arranging for and/or performing services connected with the carriage, are The General Conditions for container transport of METRANS /Danubia/, a.s. [available on request via e-mail address: E-mail], as well as the General Freight Forwarder’s conditions of Association of Logistics and Freight Forwarding of the Slovak Republic [available in Slovak language version online: 
https://zlz.sk/informacie-o-zvaze/vseobecne-zasielatelske-podmienky/;
in English language version online: 
https://zlz.sk/en/informacie-o-zvaze/vseobecne-zasielatelske-podmienky],
both in the version effective on the date of receiving of the transport order.

HHLA Group Member
top print

RSS channel  |  XML Sitemap  |  Sitemap  |  Content Management System WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

© 2013 METRANS